Since we are in the business expansion, we would like to recruit the persons who are in the new generation having knowledge and ability to be part of us.

Job Opportunities

TITLE DATE
Sales Representative (พนักงานขาย) 2 อัตรา 2/8/2560
คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีใจรักการเรียนรู้
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

เงินเดือน:
ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม ทุนการศึกษาบุตร เงินรางวัลอายุการทำงาน เงินช่วยเหลืองานศพ และสวัสดิการอื่น ๆ ตามโครงสร้างบริษัท

วิธีการสมัคร
1.ส่งใบสมัครงทาง Email: hr1@tkkcorporation.com
2.สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 477 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
3.กรอกแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมแนบ Resume เป็นไฟล์ PDF
ติดต่อ
บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 477 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร : 02-689-1745

การเดินทาง
BTS สุรศักดิ์แล้วต่อวินมอไซด์, รถเมล์สาย 35, รถโดยสาร สาย 1279, 1273

  Your Details

  * Required Field

  ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)

  ตำแหน่งที่สมัคร
  Position Applied for *
  เงินเดือนที่เสนอขอ
  Expected Salary/Month *
  วันที่สามารถเริ่มงานได้
  Date Available for Employment *
  คำนำหน้าชื่อ
  Title *
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
  Name-Surname (Thai) *
  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  Name-Surname (English) *
  ส่วนสูง (ซม.)
  Height (cm.)
  น้ำหนัก (กก.)
  Weight (kg.)
  วัน/เดือน/ปีเกิด
  Date of birth
  อายุ
  Age *
  สัญชาติ
  Nationality *
  ศาสนา
  Religion *
  กรุ๊ปเลือด
  Blood
  ชื่อเล่น
  Nickname
  ที่อยู่ปัจจุบัน
  Present Address *
  ภูมิลำเนาเดิม
  โทรศัพท์
  Phone *
  อีเมลล์
  E-Mail *
  บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
  ID. Card No. *
  ออกให้ ณ
  Issued At *
  วันที่ออก
  Issued Date *
  วันหมดอายุ
  Expired Date
  บัตรประกันสังคมเลขที่
  Social Card No.
  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเลขที่
  Tax Card No.
  สถานภาพทางทหาร
  Military Status


  กรณีได้รับการยกเว้น เพราะ:
  สถานภาพสมรส
  Marital Status *
  จำนวนพี่น้อง
  Number of brother/sister personal
  ท่านเป็นคนที่
  What Number are you?
  ชื่อสามี/ภรรยา
  Name of Husband/Wife
  อายุ
  Age
  อาชีพ/สถานที่ทำงาน
  Occupation/Work Place
  โทร.
  Phone
  ชื่อ-สกุลบิดา
  Father's Name
  อายุ
  Age
  อาชีพ/สถานที่ทำงาน
  Occupation/Work Place
  โทร.
  Phone
  ชื่อ-สกุลมารดา
  Mother's Name
  อายุ
  Age
  อาชีพ/สถานที่ทำงาน
  Occupation/Work Place
  โทร.
  Phone
  กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนติดต่อได้ที่:
  Emergency Contact:
  ชื่อ-สกุล
  Name
  ความสัมพันธ์
  Relationship
  ที่อยู่
  Address
  โทร.
  Phone

  ประวัติการศึกษา และ การฝึกอบรม (Educational and training backgrounds)

  ระดับการศึกษา
  Level of Education
  ชื่อสถาบัน
  Institution Name
  ประเทศ
  Country
  ปีที่เข้า
  Start Year
  ปีที่จบ
  Graduate Year
  คุณวุฒิที่ได้รับ
  Degree Granted
  สาขาวิชาเอก
  Major Subject
  เกรด
  GPA
  มัธยมศึกษา
  Secondary School
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  High School
  อนุปริญญา (ปวส.)
  Diploma/High Vocational
  อาชีวศึกษา
  Vocational School
  ปริญญาตรี
  University
  ปริญญาโท
  Master Degree
  อื่นๆ
  Others

  ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

  โปรดกรอกประวัติการทำงานของท่าน เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งหน้าที่ครั้งล่าสุด และถัดไปตามลำดับ

  List all previous employment, Start with the most recent position in blocks and work back to least recent position.

  วันที่เข้าทำงาน
  Date of Employment
  นายจ้างหรือบริษัท
  Employer or Company
  ตำแหน่งหน้าที่
  Duties Performed
  รายละเอียดงานที่รับผิดชอบ/Job Description เงินเดือน
  Salary
  เหตุในการลาออก
  Reason for Leaving

  ความสามารถด้านภาษา (Language Proficiency)

  ภาษา
  Language
  การพูด
  Speak
  การอ่าน
  Read
  การเขียน
  Write
  การฟัง
  Listen
  อังกฤษ
  English
  ญี่ปุ่น
  Japanese
  จีน
  Chinese
  อื่นๆ
  Other

  การฝึกอบรม/การดูงาน (Special Training)

  วัน/เดือน/ปี
  Date/Month/Year
  ชื่อหลักสูตร
  Name of Course
  ชื่อสถานบันที่อบรม
  Name of Institute
  ระยะเวลาอบรม
  Period of Time

  ความสามารถพิเศษ (Special Abilities)

  ขับรถยนต์่ ? มีรถส่วนตัว ?
  ใบอนุญาตขับขี่เลขที่
  ขับรถจักรยานยนต ? มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว ?
  ใบอนุญาตขับขี่เลขที่

  ข้อมูลทั่วไป (General Information)

  ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ?
  Do you have any personal disease ?
  มี (Yes) โปรดระบุ
  ท่านเคยต้องโทษคุมขังหรือไม่ ?
  Have you ever been arrested or judged of a crime ?
  มี (Yes) โปรดระบุ
  ท่านเคยถูกไล่ออก หรือถูกเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงานหรือไม่ ?
  Have you ever been dismissed or discharged ?
  มี (Yes) โปรดระบุ
  บุคคลอ้างอิง : โปรดระบุบุคคลอย่างน้อย 2 คนที่ไม่ใช่ญาติ ซึ่งทราบประวัติ/ความประพฤติของท่านและสามารถให้คำรับรองกับบริษัทได้
  1. ชื่อ-สกุล อาชีพ
  ตำแหน่ง ที่อยู่/ที่ทำงาน
  โทรศัพท์ ต่อ
  2. ชื่อ-สกุล อาชีพ
  ตำแหน่ง ที่อยู่/ที่ทำงาน
  โทรศัพท์ ต่อ
  เหตุใดจึงสนใจร่วมงานกับบริษัทของเรา
  ท่านได้วางแผนชีวิตในการทำงานอีก 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไรบ้าง

  Upload RESUME(.PDF Only)


  คำรับรองของผู้สมัคร(Statement / Declaration)

  ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาว่าจ้างให้ทำงาน ข้าพเจ้าจะต้องเป็นพนักงานทดลองงานก่อน โดยมีกำหนดระยะเวลา ทดลองปฏิบัติงานไม่เกิน 120 วัน ซึ่งในระหว่างระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานนี้ ข้ามเจ้าอาจถูกบอกเลิกจ้างได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ปรากฏในใบสมัครนี้เป็นจริง สมบูรณ์ถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จ หรือหาก ข้าพเจ้าได้กรอกข้อความตอบคำถามโดยไม่สุจริต ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆทั้งสิ้น


  I acknowledge that after engagement. I must pass probationary. For a probationary employment period not exceeding 120 days. During the Probationary employment period I may terminate at any time. I certify that all statements made in the the application are true. Complete. And correct. Any misrepresentation or dishonest answer to any question may be considered as ground for my immediate discharge from employment of the Company without severance pay.

  ยืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้ากรอกทั้งหมดเป็นข้อมูลจริงและยินดีให้ตรวจสอบได้

  Security Code
  *